Serwis

pan z wąsami w okularach

Oferowane przez nas urządzenia firmy STALGAST objęte są gwarancją. Świadczymy usługi serwisowe na warunkach gwarancji określonych przez producenta.

 

Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje urządzenia wprowadzone na polski rynek przez firmę STALGAST Sp. z o.o., zwaną dalej „Producentem” i zaopatrzone w ważną kartę gwarancyjną, zwane dalej „Urządzeniami”.
 2. Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty sprzedaży, pieczątki Sprzedawcy, numeru fabrycznego. urządzenia, bez podpisu Kupującego, z datą otrzymania karty gwarancyjnej oraz jeśli zawiera poprawki lub skreślenia. W takiej formie nie stanowi ona podstawy do rozpatrzenia reklamacji Urządzenia oraz do dokonywania ustalonych przez obie strony przeglądów gwarancyjnych.
 3. Gwarancji udziela sprzedawca, zwany dalej „Gwarantem” i do niego należy kierować roszczenia w okresie gwarancji. Uprawnionym w zakresie gwarancji jest posiadający Urządzenie wraz z ważną kartą gwarancyjną, zwany dalej „Klientem”.
 4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikat nie będzie wydany.
 5. Gwarancja nie są objęte czynności, do jakich zobowiązany jest Klient w ramach instrukcji obsługi Urządzenia ( np. przygotowanie instalacji zasilającej)
 6. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wydania Urządzenia z magazynu.
 7. W okresie gwarancji wszystkie naprawy spowodowane wadami powstałymi z przyczyn tkwiących w Urządzeniu będą usuwane nieodpłatnie.
 8. Gwarancja może zostać przedłużona do 24 miesięcy pod warunkiem dokonywania przez Gwaranta płatnych corocznych przeglądów dokonywanych na zlecenie Klienta w terminach ustalonych z Gwarantem lub w terminach określonych instrukcja obsługi i zastosowaniu się Klienta do uwag Gwaranta zawartych w protokole poprzeglądowym co do dalszej eksploatacji urządzenia, w tym w zakresie wymiany zużytych części. Wymiana zużytych części jest bezpłatna w pierwszym roku obowiązywania gwarancji, a po jego upływie następuje na koszt Klienta. Cena jednego przeglądu wynosi netto 500,00 zł (pięćset złotych) plus 23% VAT, zaś cennik części wymiennych dostępny jest u Gwaranta.
 9. Okres gwarancji przedłużany jest o czas liczony od dnia dostarczenia reklamowanego Urządzenia do punktu serwisowego, do dnia jego wydania lub naprawy w miejscu użytkowania, z tym że nie dotyczy to przypadków, gdy dostarczone do serwisu Urządzenie będzie sprawne.
 10. W okresie gwarancji wszystkie naprawy Urządzenia i czynności konserwacyjne oraz kontrolne mogą być wykonywane jedynie przez Gwaranta lub Producenta, z tym że nie dotyczy to czynności, do których, zgodnie z instrukcją obsługi, zobowiązany jet Klient w trakcie eksploatacji Urządzenia.
 11. Gwarant zobowiązuje się do naprawy Urządzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia Urządzenia do punktu serwisowego lub zgłoszenia awarii.
 12. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Gwaranta.
 13. Awaria Urządzenia musi zostać zgłoszona niezwłocznie po jej wystąpieniu pod numer wskazany w karcie gwarancyjnej, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
 14. Urządzenie o wadze poniżej 15 kilogramów Klient zobowiązany jest dostarczyć do punktu serwisowego Gwaranta (adres wskazany w karcie gwarancyjnej) na własny koszt w oryginalnym opakowaniu.
 15. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy tylko wtedy, jeżeli punkt serwisowy Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 16. Gwarancją nie są objęte :
  1. mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu oraz wywołane nimi wady
    b. działanie czynników zewnętrznych takich jak przepięcia w sieci, wyładowania i opady atmosferyczne
    c. urządzenie przekazane w nieoryginalnym opakowaniu
  2. urządzenie z usuniętymi lub naruszonymi numerami fabrycznymi (plombami)
  3. uszkodzenia i wady powstałe wskutek :
  ▪ niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji;
  ▪ niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją instalacji lub wykonanej przez osoby nieuprawnione;
  ▪ kontaktu z cieczami (dot. Podzespołów elektrycznych i elektronicznych);
  ▪ samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) do przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
  ▪ uszkodzenia powstałe w czasie transportu;
  ▪ uszkodzenia elementów wykonanych ze szkła;
  ▪ części zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji;
  ▪ użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 17. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku nie zastosowania się do instrukcji obsługi lub wskazówek i uwag Gwaranta w zakresie obsługi Urządzenia, a także w przypadku podłączenia przez osoby nie posiadające uprawnień, niewykonania czynności wskazanych w instrukcji obsługi, zapewniających poprawne działanie urządzenia, w terminach i zakresie tam określonym ( np. odkamienianie urządzeń, czyszczenie parowników).
 18. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Klientem wiążące się z eksploatacją Urządzenia będą rozstrzygane we własnym zakresie polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Gwaranta.
 19. W sprawach nienormowanych postanowieniami karty gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Wraz z wygaśnięciem gwarancji Gwarant będzie świadczył usługi serwisowe odpłatnie na zasadach określonych w odrębnej umowie.

 

Warunki usług gwarancyjnych

1.1 Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2.1 Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego.

2.2 W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części.

3.1 Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu urządzenia, z datą sprzedaży ( faktura lub paragon ).

3.2 W przypadku urządzeń podłączonych do instalacji gazowej i/lub trójfazowej powinno być wypełnione Świadectwo Podłączenia Urządzenia przez instalatora posiadającego aktualne, wymagane prawem uprawnienia.

3.3 Urządzenia o wadze nie przekraczającej 15 kg. dostarczane są do serwisu przez Użytkownika we własnym zakresie. Urządzenie na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

4.1 Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu urządzenia.

4.2 Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza protokołem serwisowym.

5.1 Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy jeżeli:

 • w okresie gwarancji, serwis dokona trzech napraw głównych urządzenia, a sprzęt nadal wykazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodne z przeznaczeniem,
 • serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.

5.2 Sprzęt nie podlega wymianie na nowy jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady.

5.3 Jeżeli wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

6.1 W przypadku nie zastosowania się klienta do zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i bezpośrednim wezwaniem Serwisu do naprawy, koszty z tym związane ponosić będzie Użytkownik.

7.1 Nie są objęte gwarancją uszkodzenia i w związku z tym Sprzedawca nie ponosi kosztów wynikających z:

 • awarii powstałych z przyczyn zewnętrznych, katastrof, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia,
 • awarii lub usterek wynikających z niewłaściwej lub nielegalnej instalacji gazowej i elektrycznej oraz niewłaściwych parametrów i źle wykonanych instalacji,
 • awarii powstałych w wyniku manipulacji, modyfikacji lub napraw urządzenia wykonywanych przez osoby nie posiadające uprawnień i serwisy nie należące do oficjalnych przedstawicieli firmy STALGAST,
 • akcesoriów poddawanych okresowym wymianom i naturalnemu zużyciu ( np. żarówki, uszczelki ),
 • uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń części szklanych oraz powstałych w wyniku niewłaściwe konserwacji urządzenia.

7.2 Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.

8.1 Niniejsza gwarancja zostanie anulowana w następujących przypadkach:
- jeśli nie jest dołączony dowód zakupu urządzenia,
- jeśli dokonano prób usunięcia tabliczki znamionowej urządzenia,
- jeśli próbowano dokonać zmian konstrukcyjnych urządzenia.

9.1 Za naprawę gwarancyjną nie uważa się regulacji urządzenia przewidzianych w Instrukcji Obsługi, szczególnie regulacji urządzenia gazowego, należących do instalującego ( ustawienie płomienia palników, przestawienie na inny rodzaj gazu).

9.2 Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyboru, o ile są one zgodne z podawanym przez producenta.

Gwarancją nie będą objęte elementy eksploatacyjne, np. szyby, uszczelki, żarówki, powierzchnie desek polietylenowych, ostrzone części noży.
Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.